Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Töltsd ki kérdőívünket, és vidd haza az 50 000 forint értékű főnyereményt


Szívesen elköltenél akár 50.000 ft-ot kedvenc üzletedben?🤩 Most minden esélyed megvan rá, mi csak a véleményedet kérjük érte!😉
Vegyél részt a diákok munkavállalással kapcsolatos vágyainak felmérésében – segíts nekünk válaszaiddal, és ha Te vagy a szerencsés, tiéd lehet értékes ajándékaink egyike, vagy akár magát a fődíjat is elviheted!🥳
Kattints és töltsd ki kérdőívünket, aztán *fingers crossed*, március 10-én sorsolunk!😇 👉🏼https://forms.office.com/r/51rsGZu7HE
 
Játékszabályzat
1.      A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18., adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107, továbbiakban: Szervező).
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján.
 
2.      A játék részvételének feltételei, időtartama
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2022. február 1-28. 23:59-ig.
A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik a Schönherz Iskolaszövetkezet által kirakott postban említett kérdőívet hiánytalanul kitöltik és a 32-es pontban megadják nevüket és e-mail címüket, illetve a Játék időtartama alatt aktív hallgatói jogviszonnyal/érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek. A posztban arra kérjük a játékosokat, hogy a fent említett kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül, vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékra történő jelentkezés (a teljes kérdőív kitöltése) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.
 
3.      A nyertes kiválasztása
Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen regisztrált Játékosok közül (akik megfelelnek 2. pontban foglalt követelményeknek) a Játék lezárását követő nyolcadik munkanapon a Szervező által felállított háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 15 (tizenöt) darab nyertes Résztvevőt sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.
Nyertesek kiválasztásának időpontjai: 2022. március 10.
Szervező a nyertes kiválasztása során összesen 15 (tizenöt) db tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel e-mailben. Az értesítést követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért telefonon vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor kihúzott tartaléknyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.
A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.
 
4.      A nyeremény
A kisorsolt Résztvevők nyereménye (kihúzási sorrendben):
• 1 db 50.000 forint értékű ajándékutalvány a nyertes által választott üzletbe
• 4 db 25.000 forint értékű ajándékutalvány a nyertesek által választott üzletekbe
• 10 db Schönherz Iskolaszövetkezet ajándékcsomag
A nyertes minden esetben maga felel a testi épségéért a nyeremény használata esetén. Emellett a nyertes felelőssége minden olyan aktivitás, amelyet a nyereményjátékra történő jelentkezés érdekében tesz. Az esetleges következményekért a játék szervezője nem vállal felelősséget!
 
5.      Egyebek
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény felhasználása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat esetleges módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán, valamint a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.
 
6.      Adatkezelés
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
A Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.