Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Találkozzunk az Educatio Kiállításon


Most jön az érettségi és ideje dönteni, hogy hol szeretnéd eltönteni életed egyik legszebb pár évét? A suli mellett persze a bulik is érkeznek az egyetemmel, amihez jól jön egy kis zsebpénz is!💰😉

Ha nem szeretnéd, hogy fejtörést okozzanak a pénzügyek és szívesen dolgoznál már diákként a szakmádban, csekkold le állásajánlatainkat és regisztrálj hozzánk az Educatio Kiállításon! 😉

Ha a háromnapos oktatási rendezvényen regisztálsz hozzánk akár fél éves ösztöndíjat is nyerhetsz! 😍💰
 
Mit kell tenned? 🤔
1.       regisztrálj hozzánk az Education és írd be megjegyzéshez a titkos jelszót💻🖊
2.       amint kiderültek a ponthatárok, oszd meg velünk, hogy melyik egyetem hallgatója leszel📚👨‍🎓
3.       *fingerscrossed* és csekkold az e-maileket, mert 3 szerencsés nyertest fél éves ösztöndíjban részesítünk!📜💳

Találkozzunk az Educatio Kiállításon! 😉


Játékszabályzat
 
1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18., adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107, továbbiakban: Szervező).

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján.

2. A játék részvételének feltételei, időtartama
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama:
első szakasz: 2019. január 10-13., az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás időtartama;
második szakasz: 2019-es hivatalos felvételi ponthatárok publikációjától (július vége) számított 15 nap.

A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik regisztrálnak a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapjánaz Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás ideje alatt és a megjegyzés rovatban feltüntetik: Educatio. Majd a Schönherz Iskolaszövetkezet által küldött e-mailben található linkre kattintva megadják, hogy melyik felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt. Az e-mail a hivatalos felvételi ponthatárok publikációja utáni első munkanapon kerül kiküldésre.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékra történő jelentkezés (tehát a felsőoktatási intézmény megadása) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.
 
3. A nyertes kiválasztása
Szervező a Játék időtartama alatt az alábbi időpontban 3 (három) darab nyertest választ az érvényesen regisztrált azon Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek, a játék második felvonásának időtartamát követő ötödik munkanapon 12 óra 00 percig. A Szervező random sorsoló program segítségével összesen 3 (három) darab nyertes Résztvevőt választ ki. A választás helyszíne a Szervező székhelye.

Szervező a nyertes kiválasztása során összesen 3 (három) db tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel e-mailben. Az értesítést követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért telefonon vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.

A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

4. A nyeremény
A nyertesek nyereménye 1 (egy) db 50 000 Ft, 1 (egy) db 30 000 Ft és 1 (egy) db 20 000 Ft értékű ösztöndíj. Az összegek havonta kerülnek utalásra, 4 (négy) hónapon keresztül, 2019. szeptember és december között.

5. Egyebek
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

6. Adatkezelés
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.