Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Nyerj EFOTT bérletet!
Tervezd meg egyedi fesztivál kiegészítődet, és nyerj belépőt az EFOTT fesztiválra!

 
Mindig is arra vágytál, hogy az általad tervezett kiegészítőkben jelenj meg a legnagyobb hazai fesztiválokon? 🎨💼Most itt a lehetőség, legyen a Tiéd az idei év legmenőbb, egyedi vászontáskája és sapija! 😎Engedd szabadjára kreativitásod, és valósítsuk meg együtt a legkirályabb fesztivál cuccokat.  A Schönherz Iskolaszövetkezet adja az arculati színeket, logót, a többi csak rajtad és a kreativitásodon múlik. 😉
Ha a Te terved tetszik a legjobban a többieknek, egy bérletet is nyersz az EFOTT-ra, így garantált az egyedi megjelenésed!
Pályamunkád küldd június 2-áig a marketing@schonherz.hu e-mail címre, „Fesztivál kiegészítő” tárggyal!

A beküldött tervek közül a 3 legjobbat közösségi oldalainkon megosztjuk és 2024. június 16-áig a legtöbb like-ot gyűjtő grafikát megvalósítjuk. A terveket vektoros formátumban, nagy méretben várjuk. A vászontáska tervezetét A4-es, a sapkát 10x10 cm-es méretben küldjétek!
További információk és a nyereményjáték szabályzat a schonherz.hu oldalon elérhető!Játékszabályzat
 
1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107)
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján.
2. A játék részvételének feltételei, időtartama
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2024.05.15.-06.20. 23:59
A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik beküldik a Schönherz Iskolaszövetkezet részére, a marketing@schonherz.hu e-mail címre a tervezett ötleteket.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékra történő jelentkezés (tehát az e-mail címre való munkák elküldése) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.
 
3. A nyertes kiválasztása
Szervező a Játék időtartamát követő második munkanapon 14 óra 00 percig a nyertest megszavaztatja, azon érvényes Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek. A nyeremény azt a Résztvevőt illeti meg, akit a szervező követőtábora a legjobb beküldött pályaművek közül választott ki. Szervező összesen 3 (azaz három) fő pályaművét választja. Majd azok közül fog kikerülni a nyertes mű. A választás helyszíne a Schönherz Iskolaszövetkezet székhelye.
Nyertes kiválasztásának időpontja: 2024. június 20.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel e-mailen keresztül. A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. Továbbá a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a beküldött pályaművekhez a Schönherz Iskolaszövetkezet teljeskörű felhasználhatósági jogot kap. Így a Résztvevők a beküldött pályaművek jogairól lemondanak.
4. A nyeremény
A nyertest megillető nyeremény: 1 db Efott heti bérlet az Efott 2024 fesztiválra.
 
5. Egyebek
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

6. Adatkezelés
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a játék során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.
 
 
Játékszabályzat
 
1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107)
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján.
2. A játék részvételének feltételei, időtartama
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2024.05.15.-06.20. 23:59
A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik beküldik a Schönherz Iskolaszövetkezet részére, a marketing@schonherz.hu e-mail címre a tervezett ötleteket.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
A Játékra történő jelentkezés (tehát az e-mail címre való munkák elküldése) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.
 
3. A nyertes kiválasztása
Szervező a Játék időtartamát követő második munkanapon 14 óra 00 percig a nyertest megszavaztatja, azon érvényes Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek. A nyeremény azt a Résztvevőt illeti meg, akit a szervező követőtábora a legjobb beküldött pályaművek közül választott ki. Szervező összesen 3 (azaz három) fő pályaművét választja. Majd azok közül fog kikerülni a nyertes mű. A választás helyszíne a Schönherz Iskolaszövetkezet székhelye.
Nyertes kiválasztásának időpontja: 2024. június 20.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel e-mailen keresztül. A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. Továbbá a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a beküldött pályaművekhez a Schönherz Iskolaszövetkezet teljeskörű felhasználhatósági jogot kap. Így a Résztvevők a beküldött pályaművek jogairól lemondanak. 
4. A nyeremény
A nyertest megillető nyeremény: 1 db Efott heti bérlet az Efott 2024 fesztiválra.
 
5. Egyebek
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.
 
6. Adatkezelés
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a játék során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.