Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Én is ajánlom a szövit!


Minden városban nem nyithatunk irodát, de az új érintkezésmentes ügyviteli folyamatainknak köszönhetően mostantól ott lehetünk, ahol Te is vagy!😉 Ha látsz a környezetedben olyan céget, amellyel még nem állunk kapcsolatban, de Schönherz-minőségű (gyors ügyintézés, rugalmasság, elérhető és azonnal rendelkezésre álló kapcsolattartók, mindig időben utalt fizetés) szolgáltatásra lenne szüksége, ajánlj bátran minket a cég kapcsolattartójának!🤝 Ajánlhatsz minket iskolaszövetkezetként jelenlegi munkaadódnak is (ha nem állunk még vele szerződéses viszonyban), hiszen ez kedvező kifizetési formát jelent számára.💳
 
Fáradozásodat azon felül, hogy megköszönjük, sikeres együttműködés kialakítása esetén most br. 15.000 Ft-tal is díjazzuk! 💸

Katt: www.schonherz.hu/enisajanlomaszovit
 
További információk a játékszabályzatban! 😉

Játékszabály

1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18., adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107, továbbiakban: Szervező).
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalánés honlapján.
 
2. A játék részvételének feltételei, időtartama, menete
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2020. augusztus 3–16. 23:59, de maximum 200 ajánlásig.

A Játékban a 18. életévüket betöltött azon személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal vagy hallgatói jogviszonnyal, és regisztráltak (akár a játékot megelőzően, akár jelen játék közben) a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján. A Játék a szervező honlapjánkeresztül érhető el: Résztvevő a honlapon található űrlapon (www.schonherz.hu/enisajanlomaszovit) keresztül adhatja meg saját adatait annak érdekében, hogy Szervező felvegye vele a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel a Résztvevő által nyújtott kontaktinformációk, köztük a Résztvevő által ajánlott cég kontaktszemélyének (továbbiakban: Ajánlott) elérhetőségének átadására irányul, amelyet Szervező felhasználhat. Résztvevő csak abban az esetben adhatja át Ajánlott elérhetőségét, ha azt előzetesen egyeztette Ajánlottal. Szervező saját adatbázisában ellenőrzi, hogy adott Ajánlottal kapcsolatban áll-e már. Amennyiben igen, úgy erről 24 órán belül értesíti Résztvevőt. Amennyiben nem állnak még kapcsolatban, úgy Ajánlott a Résztvevővel történő telefonos/e-mailes egyeztetést követően felveszi a kapcsolatot Ajánlottal az együttműködés megkezdése érdekében. Amennyiben Ajánlott a megkeresés után 60 napon belül együttműködési megállapodást/szerződést köt Szervezővel, az első havi teljesítést követően Résztvevő br. 15.000 Ft-os bónuszban részesül.
 
Amennyiben Ajánlott nem érhető el az első körös megkeresés alkalmával, Szervező két héten belül további két alkalommal kísérli meg a kapcsolatfelvételt. Három sikertelen megkeresés után Szervező 90 napon belül törli adatbázisából Ajánlott elérhetőségét. 

Ha egy Ajánlottat több Résztvevő is ajánl és az együttműködés megköttetik, a bónuszt az a Résztvevő kapja, aki legelőször ajánlotta.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékra történő jelentkezés – Szervező honlapján történő form kitöltése – automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. Egy Résztvevő ugyanazzal a névvel, telefonszámmal és e-mail címmel a kampány ideje alatt több ismerősnek is ajánlhatja Szervező tevékenységét, de más adatokat sajátjaként nem használhat annak érdekében, hogy ugyanazt a céget ajánlja Szervezőnek. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.
 
3. Jutalmazás
A Játék időtartama alatt, a fenti játékfeltételek teljesülése esetén Résztvevő bruttó 15.000 Ft-os bónuszban részesülabban az esetben, ha az általa ajánlott cég a megadott időtartamon (60 nap) belül szerződést köt Szervezővel.

Szervező a bónuszt minden olyan Résztvevőnek, aki jelen játékszabályzat előírásait betartotta, regisztrál a Schönherz Iskolaszövetkezethez, és a kifizetés időpontjában is érvényes hallgatói jogviszonnyal/diákigazolvánnyal rendelkezik, a létrejött szerződésnek első havi teljesítését követően azonnal Résztvevő bankszámlájára utalja.
Szervező, mint kifizető az ezen összegre vonatkozó adóelőleg megállapítási és levonási, valamint az erről szóló igazolás nyertes Résztvevők részére történő kiadására vonatkozó kötelezettségének minden esetben eleget tesz.

Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a játékkal kapcsolatban kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a Résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.
 
4. Egyebek
 
A Szervező kizár minden olyan tőle független felelősséget, amely számára nem felróható módon következik be – pl. előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett esemény –, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.
 
5. Adatkezelés
 
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja Résztvevő figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Játékban való részvétellel személyes adataikat, illetve az ajánlás során az Ajánlott adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. A Résztvevő által megadott harmadik fél adatait Szervező a kapcsolatfelvétel céljából maximum háromszor használja fel. Ajánlott adatai más célból Szervező által nem kerülnek felhasználásra. Szervező a fenti három megkeresésen kívül csak akkor használhatja fel Ajánlott adatait, ha ő maga hozzájárul ehhez.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.

Szervező a Résztvevők és az általuk megadott Ajánlott személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel. A Résztvevő által megadott Ajánlott adatai a kampányt követő 90 napon belül törlésre kerülnek. Szervező csak azon Ajánlott adatait tartja meg, akik a fenti időn belül maguk is kapcsolatba lépnek Szervezővel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.