Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Egyetemisták/főiskolások véleményét várjuk


Mondd el, és vegyél részt nyereményjátékunkban!
 
Meglátásaitokra, vágyaitokra és elvárásaitokra vagyunk kíváncsiak a munkavállalással, ill. technológiai lehetőségekkel kapcsolatban. Véleményetek által mi is fejlődhetünk, miközben a legütősebb diákmunkákat igyekszünk biztosítani számotokra!

A kérdőív körülbelül 10 percet vesz igénybe és anonim, azonban, ha szeretnél részt venni nyereményjátékunkban, a végén kérünk jelöld meg az e-mail címedet (ezt kizárólag a nyereményjáték sorsolás során fogjuk felhasználni).
🎈 A játékosok között kisorsolunk
2 db Lenovo vezeték nélküli fülhallgatót 15.000,- Ft (/db),
fődíjként pedig 1 db Garmin okosórát 70.000,- Ft értékben. 🎁


KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET!


Játékszabályzat
 
1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107)
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján.
2. A játék részvételének feltételei, időtartama
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2024.02.19.-03.18. 23:59
A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik kitöltik a Schönherz Iskolaszövetkezet kérdőívét (https://forms.office.com/e/9Gy0C24S4E), és a 31. (záró) kérdésnél e-mail címük megadásával jelzik részvételi szándékukat jelen nyereményjátékban.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékra történő jelentkezés (tehát az e-mail cím megadása) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.
 
3. A nyertes kiválasztása
Szervező a Játék időtartamát követő második munkanapon 14 óra 00 percig nyertest választ azon érvényes Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek. A nyeremény azokat a Résztvevőket illeti meg, akiket a szervező a válaszadók közül véletlenszerűen, random sorsoló programmal választ ki. Szervező összesen 3 (azaz három) fő nyertes Résztvevőt választ ki. A választás helyszíne a Schönherz Iskolaszövetkezet székhelye.
Nyertes kiválasztásának időpontja: 2024. március 20.
Szervező a nyertes kiválasztása során összesen 3 (azaz három) fő tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertesek akkor válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevők játéka bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevők a Játékból egyéb okból kizárásra kerülnek, valamint, ha nyertes Résztvevők a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkeznek a nyereményért.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevőkkel e-mailen keresztül. Az értesítést követően a nyerteseknek 10 (tíz) naptári nap áll rendelkezésére, hogy nyereményükért e-mail útján jelentkezzenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.
A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

4. A nyeremény
A nyerteseket megillető nyeremény: 2 db Lenovo vezeték nélküli fülhallgató 15.000,- Ft (/db), fődíjként pedig 1 db Garmin okosóra 70.000,- Ft értékben.
 
5. Egyebek
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

6. Adatkezelés
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a játék során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.