Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Efott nyereményjáték


Hamarosan indul a nyár és a Velencei-tó legnagyobb zenei fesztiválja, az EFOTT! 🎤🎸
 
🤟Természetesen mi is ott leszünk, 🤟
🎁Rengeteg ajándékot is viszünk, 🎁
🎡 Még az óriáskerékre is felültetünk, 🎡
🥰És persze játékkal is készültünk! 🥰
 
Nincs más dolgod, csak:
 
készíts képet az EFOTT-on a Schönherz Iskolaszövetkezetes logóval (óriáskerék, beachflagek, ajándékok, hoszteszek 😉),
töltsd fel a képet az Instagram-ra poszt vagy sztori formájában,
és jelöld meg a @schonherz_iskolaszovetkezet oldalát.
 
A feltöltött képekből sorsolunk és a legszerencsésebb a Budapest Parkban folytathatja a bulit, mert egy szabadon felhasználható 20.000 Ft-os ajándékutalványt nyer!
 
A fotókat július 14-éig éjfélig töltsétek fel, 15-én sorsolunk!  📸😉"
 
Keress meg minket és bulizzunk együtt idén is az EFOTT-on! 🎵🤟😎
 
Kezeket fel, kivel találkozunk?!

 
Játékszabályzat 
  
1. A játék szervezője és lebonyolítója 
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107 
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a honlapon. 
2. A játék részvételének feltételei, időtartama 
A teljes játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2024.07.10.-07.14. 23:59 
A Játékban azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik megjelölik a Schönherz Iskolaszövetkezet Instagram profilját, egy az Efott-on készült, Schönherz logóval ellátott tárgyal szereplő képen, Instagram poszt vagy sztori formájában. A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Játékra történő jelentkezés (tehát a Schönherz Iskolaszövetkezet Instagram oldal megjelölése egy az Efotton készült, Schönherz logóval ellátott tárgyal szereplő képen, Instagram poszt vagy sztori formájában) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik – pl. trágár, pornográf, produktumot/személyiséget sértő tartalmat tesz közzé. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat. 
  
3. A nyertes kiválasztása 
Szervező a Játék időtartama után az alábbi időpontban nyertest választ az érvényesen regisztrált azon Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek, a játék időtartamát követő második munkanapon 14 óra 00 percig. A nyeremény azt a Résztvevőt illeti meg, akit a szervező a helyes képet posztolók közül véletlenszerűen, random sorsoló programmal választ ki. Szervezőösszesen 1 (egy) darab nyertes Résztvevőt választ ki kérdésenként. A választás helyszíne a Schönherz Iskolaszövetkezet székhelye. 
Nyertes kiválasztásának időpontja: 2024. július 15. 

Szervező a nyertes kiválasztása során összesen 1 (egy) db tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért. 
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel Instagramon keresztül. Az értesítést követően a nyertesnek 7 (hét) naptári nap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért Facebook üzenetben, telefonon vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre. 
A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények felhasználásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet, így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. 
4. A nyeremény 
A nyertest megillető nyeremény: 2x10.000 Ft-os Budapestpark ajándékutalvány.
  
5. Egyebek 
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul. 
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja. 
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz IskolaszövetkezetInstagram oldalán és honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak. 
6. Adatkezelés 
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. 
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson. 
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. 
Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: marketing@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.