Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Díjazzuk lojalitásodLojális diákjainknak már több alkalommal kifejeztük hálánkat, amiért a Schönherz Iskolaszövetkezetet ismerőseiknek is ajánlják – és most ismét eljött az idő! Oszd meg Te is állásajánlatainkat a haverjaiddal, hiszen ezzel még pénzt is kereshetsz!

 

Hogy mi a teendő?

 

1. Találj barátaidhoz illő állásajánlatot honlapunkon, és oszd meg velük az AJÁNLOM gomb segítségével!

2. Utána jöhet az izgalom, hiszen, ha a haverok regisztrálnak hozzánk, garantált 1 000 Ft üti a markod, méghozzá fejenként!

3. Sőt, ha még munkát is találnak ismerőseid rajtunk keresztül, akkor plusz 10 000 forinttal jutalmazunk! 😉

 

Egyszerű pénzszerzési lehetőség, nem? Köszönjük, hogy minket választottál, és most hajrá, zsebeld be a fizukiegészítést!💵💰

 

További részletek a játékszabályban!

Játékszabály


1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18., adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107, továbbiakban: Szervező).
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalánés honlapján.
 
2. A játék részvételének feltételei, időtartama, menete
A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2019. szeptember 16. és október 30. 23:59, de maximum 250 fő ajánlásig.
A Játékban azok vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik a Schönherz Iskolaszövetkezet tagjai – tehát jelenleg dolgoznak, vagy dolgoztak már az iskolaszövetkezeten keresztül. A Játék a Szervező honlapjánkeresztül érhető el: Résztvevő a Szervező honlapját vagy konkrét állásokat ajánlhat (továbbiakban: ajánlás) diák státuszú (tehát érvényes diákigazolvánnyal vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező) ismerőseinek (továbbiakban: Ismerős). Résztvevő az ajánlást Ismerősnek egy online form kitöltésével teheti meg Szervező honlapján keresztül, ahol megadja Ismerős nevét és e-mail címét. Szervező az ajánlásról elektronikus levelet küld Ismerősnek az ajanlas@schonherz.hue-mail címről. Amennyiben Ismerős ezek után regisztrál Szervező honlapján, Résztvevő bruttó 1.000 Ft-os bónuszban részesül. Ha Ismerős el is kezd dolgozni a regisztrációt követő 90 napon belül a Schönherz Iskolaszövetkezeten keresztül, Résztvevő további, bruttó 10.000 Ft-os bónuszhoz jut. Résztvevő maximum egy saját e-mail címről Ismerősönként maximum egy e-mail címére küldhet ajánlatot.
Amennyiben egy Ismerős több Résztvevőtől kap ajánlást és regisztrál, esetleg munkába is áll, a bónuszt az a Résztvevő kapja, aki legelőször küldte el Ismerősnek az ajánló e-mailt.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékra történő jelentkezés – Szervező honlapján történő ajánlás, a Részt veszek a nyereményjátékban rubrika kipipálásával – automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. Egy Résztvevő ugyanazzal a névvel és e-mail címmel a kampány ideje alatt többször is ajánlhatja ismerőseinek Szervező tevékenységét. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.
 
3. Jutalmazás
A Játék időtartama alatt a honlapon történő ajánlás során Résztvevők bruttó 1 000 Ft-os bónuszt kapnak, abban az esetben, ha az általuk bejegyzett Ismerős/Ismerősök a Játék időtartamán belül regisztrálnak a Szervező honlapján. Tehát a jutalmazás a kampány ideje alatt bruttó 1 000 Ft/regisztrált fő.
Egy Résztvevő maximum 25 regisztrált fő után kaphatja meg az Ismerősönkénti bruttó 1 000 Ft-ot. Tehát egy Résztvevő maximum bruttó 25 000 Ft bónuszt kaphat.
Amennyiben Résztvevő által ajánlott Ismerős regisztrál és munkát is vállal a Schönherz Iskolaszövetkezetnél a regisztrációt követő 90 napon belül, Résztvevő további, egyszeri bruttó 10 000 Ft-os bónuszban részesül.
Szervező a bónuszt minden olyan Résztvevőnek, aki jelen játékszabályzat előírásait betartotta és a kifizetés időpontjában is aktív tagsági és érvényes hallgatói jogviszonnyal/diákigazolvánnyal rendelkezik, a játék lezárását követő maximum 120 napon belül bankszámlájára utalja.
Szervező, mint kifizető az ezen összegre vonatkozó adóelőleg megállapítási és levonási, valamint az erről szóló igazolás nyertes Résztvevők részére történő kiadására vonatkozó kötelezettségének minden esetben eleget tesz.
Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a játékkal kapcsolatban kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a Résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.
 
4. Egyebek
 
A Szervező kizár minden olyan tőle független felelősséget, amely számára nem felróható módon következik be – pl. előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett esemény –, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.
 
5. Adatkezelés
 
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Játékban való részvétellel személyes adataikat (tagsághoz szükséges adatok), illetve az ajánlás során az Ismerős adatait (név, e-mail cím) a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. A Résztvevő által megadott harmadik fél adatait Szervező az ajánlás megküldése céljából egyszer használja fel, valamint további egy alkalommal, emlékeztetés céljából (amennyiben az Ismerős nem reagált az ajánlásra). Ismerős adatai más célból Szervező által nem kerülnek felhasználásra. Szervező a fenti két levélkiküldésen kívül csak akkor használhatja fel Ismerős adatait, ha ő maga regisztrál Szervező honlapján.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.
Szervező a Résztvevők és az általuk megadott Ismerős személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel. A Résztvevő által megadott Ismerős adatai a kampányt követő 120 napon belül törlésre kerülnek. Szervező csak azon Ismerősök adatait tartja meg, akik a fenti időn belül regisztrálnak Szervező honlapján.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.